ieguldījums tavā nākotnē
Pieteikums darbam Informācijas sistēmā

Pretendents

Pretendenta pārstāvis / pilnvarotā persona

Pretendenta kontaktpersona

Sistēmas pieejas rekvizīti

Laukam jābūt vismaz 6 simbolu garam.
Pretendents apliecina, ka:
  • visas piedāvājumā sniegtās ziņas (t.sk. elektroniski) ir patiesas;
  • pakalpojums tiks sniegts atbilstoši piedāvātās/piedāvāto izglītības programmas/u īstenošanas nosacījumiem;
  • pretendenta personālam ir piedāvātās/piedāvāto izglītības programmas/u īstenošanai atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze;
  • piedāvātā/piedāvātās izglītības programma/s tiks īstenota/s personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos, tai skaitā, nodrošinot vides, piekļuves pielāgojumus personām ar invaliditāti;
  • piedāvātā/piedāvātās izglītības programma/s īstenošanas laikā tiks nodrošināta materiāltehniskā bāze, kas nepieciešama konkrētās izglītības programmas/u apguvei;
  • pieteikumu par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē parakstījusi paraksttiesīga vai pretendenta pilnvarota persona.

- obligāts lauks

Projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"
(Vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001) tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem