Uzgaidiet

Tāmēšana

Izglītības dokuments
Apliecība par moduļa apguvi
Partneris
Daugavpils būvniecības tehnikums
Nozare
Būvniecība
Izglītības programmas veids
Modulis
Modulārās profesionālās izglītības programmas nosaukums (kvalifikācija (PKI līmenis/LKI līmenis))
Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana (Namu pārzinis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Ar priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)
 1. Pārzināt būvizmaksu galvenās sastāvdaļas un to aprēķināšanas paņēmienus; būvdarbu specifikācijas un darbu izpildes tehnoloģijas; remonta un atjaunošanas darbu veikšanai nepieciešamo resursu daudzuma noteikšanas paņēmienus un aprēķinu metodiku.
 2. Aprēķināt izmaksas vispārīgajiem būvdarbiem un noformēt aprēķinu.
 3. Noformēt tāmes atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un normatīvo aktu prasībām.
 4. Noteikt būvdarbu apjomu saskaņā ar būvprojektu rasējumiem, apjomu sarakstiem un būvizstrādājumu specifikācijām.
 5. Plānot nepieciešamo resursu daudzumu remonta un atjaunošanas darbiem atbilstoši darba uzdevumam un tehniskajam risinājumam.
 6. Novērtēt remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, sagatavojot turpmākās rīcības plānu. 
 7. Spēt noteikt būvju remonta un atjaunošanas darbu izmaksas un plānot remonta un atjaunošanas darbu secību.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 1. Dators, planšete vai viedtālrunis.
 2. Interneta pieslēgums, kā arī Microsoft Office programmu pakete.
 3. Videokamera, mikrofons.
Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
70
 • teorija: 22
 • praktiskie darbi: 48
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
315.00
Līdzmaksājums, €
31,50 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Alīna Daugste | 20585485 | alina.daugste@dbt.lv
Oksana Soročina | 26030416 | oksana.sorocina@dbt.lv