Uzgaidiet

360 grādu vizualizācija (3D modelēšana virtuālajai realitātei)

Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apguvi 2 KP (3 ECTS) apjomā
Partneris
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Nozare
Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors
Kompetence
Nozarei specifiskās digitālās kompetences
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla"
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Operatora darba pamati, audiovizuālās montāžas pamati
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:

 • Atpazīst un prot izmantot 3D modelēšanas programmas, kā arī aprakstīt nepieciešamā darba procesa secību;
 • Spēj paskaidrot Virtuālās realitātes iedalījumu, paveidus un arī praktiskos pielietojumus.

Prasmes:

 • Prot izmantot visus nepieciešamos rīkus, lai izveidotu 3D modeli (programmās SketchUp, Blender), kā arī spēj prognozēt rezultātu pirms darba uzsākšanas.
 • Spēj izveidot vienkāršu CGI animāciju 3D vidē;
 • Spēj realizēt iedomātu ideju un pārvērst to praktiskā modelī, gan atdarinot jau esošu piemēru, gan atdarinot apkārt esošo reālo vidi.

Kompetences:

 • Spēj strādāt komandā un komunicēt savu ideju un priekšlikumus citiem;
 • Spēj patstāvīgi izveidot idejas prezentāciju (idejas uzmetumu) un to komunicēt auditorijas priekšā.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, Microsoft Office programmas (Word, Power Point)
Ši kursa apguvei papildus ir nepieciešamas aplikācijas SketchUp un Blender.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
80
 • kontaktstundas: 23
 • patstāvīgais darbs: 57
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas
Elīna, Iveta, Paula | 64110888 | mc4@riseba.lv