Uzgaidiet

Telemehānika un loģistika (daļēji klātienē) (Loģistikas darbinieks)

Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis/ LKI līmenis)
Loģistikas darbinieks (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs plus"
Nozare
Transports un loģistika
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus.

2. Apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un transportlīdzekli.

3. Sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot sagatavoto informāciju pārvadātājam.

4. Izprast un piemērot loģistikas nozarei saistošos normatīvos aktus (t.sk. starptautiskos līgumus) un noteikumus praktiskajā darbībā.

5. Apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos kravas pavaddokumentus, un noformēt tos.

6. Uzklausīt, saņemt darba uzdevumu, lietišķi un loģiski formulēt domu un dot norādījumus kravas nosūtītājam, pārvadātājam un kravas saņēmējam.

7. Īstenot lietišķo komunikāciju ar atļauju piešķiršanas, licencēšanas un sertificēšanas institūcijām, sniegt nepieciešamo informāciju.

8. Strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un sistematizēšanu, noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

9. Lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas datorprogrammas un aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammas darba uzdevumu veikšanai, kā arī rēķinu, citu dokumentu, atskaišu un pārskatu sagatavošanai.

10. Sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju, un risināt kravu apdrošināšanas jautājumus.

11. Veikt kravas transportēšanas plāna un grafika īstenošanas procesa kontroles pasākumus (iekraušanu, pārvadājumanorisi, piegādi utt.).

12. Izvērtēt transportēšanas procesa norises datus, izdarīt secinājumus.

13. Strādāt patstāvīgi, noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārā secībā un atbilstoši rīkoties, noteikt un ievērot laika normas un termiņus.

14. Izprast un pareizi piemērot Latvijas Republikas nodokļu sistēmu.

15. Uzkrāt, sistematizēt un apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot un iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus to iegrāmatošanai.

16. Risināt nestandarta situācijas un veikt darba uzdevumus paaugstināta stresa situācijās.

17. Komunicēt rakstveidā un mutvārdos valsts valodā un divās svešvalodās, t.sk. izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju.

18. Noteikt darbavietas un darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkoties.

19. Darba procesā izvēlēties un lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus un sniegt pirmo palīdzību.

20. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

21. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas un profesionālās saskarsmes pamatprincipus.

22. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

23. Pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.

24. Strādāt individuāli un komandā, atbildēt par sava darba rezultātu.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar MicrosoftOffice programmatūru un pieeju internetam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
960
  • teorija: 350
  • praktiskie darbi: 370
  • kvalifikācijas prakse: 240
Noslēguma pārbaudījums
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
  • 18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
52
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61,00 (5%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dana Koršenkova | 23556881 | viaa@mcplus.lv