Uzgaidiet

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (daļēji klātienē) (Lietvedis)

Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis/ LKI līmenis)
Lietvedis (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Partneris
Mācību centrs "FIBRA"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datoru, lietojumprogrammas Microsoft Office un interneta lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvežus, kuri spēj veikt dokumentu noformēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, sadali, nosūtīšanu, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot oriģināla atvasinājumus, kā arī atbildēt uz korespondencēm un sazināties ar klientiem savas kompetences ietvaros izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus, atbilstoši darba specifikai un kvalitātes prasībām, prot strādāt individuāli un komandā.Sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

1. Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un
dokumentus.
2. Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt
dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.
3. Nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši uzņēmuma
noteiktajai kārtībai.
4. Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.
5. Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru.
6. Veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši uzņēmuma lietu
nomenklatūrai.
7. Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.
8. Sastādīt arhīva izziņas.
9. Veikt sanāksmju un lietišķo tikšanos protokolēšanu.
10.Izmantot informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja
tehniku.
11. Ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus.
12. Pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.
13. Strādāt patstāvīgi un komandā.
14. Uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba
laika un resursu izmantošanu.
15. Pārvaldīt valsts valodu.
16. Sazināties vienā svešvalodā.
17.Izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un
elektrodrošības noteikumu prasības.
18.Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus.
19.Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Internets, dators, web kamera, mikrofons, lietojumprogramma Microsoft Office, operētājsistēma Microsoft Windows, mācību platforma Microsoft Teams, e-pasts

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
640
  • teorija: 200
  • praktiskie darbi: 200
  • kvalifikācijas prakse: 240
Noslēguma pārbaudījums
Kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
  • Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
  • Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas nov.
  • Tirgus iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
39
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
800.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (5%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv