Uzgaidiet

Pārvaldes un personāla dokumentu izstrāde un aprite

Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs plus"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Kompetence
Nozarei specifisks uzņēmējdarbības pamatprocess
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Apgūt prasmi patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt pārvaldes un personāla dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Apgūt prasmi īstenot pārvaldes un personāla dokumentu apriti.

3. Apgūt prasmi protokolēt sapulču un sanāksmju gaitu.
4. Apgūt prasmi sagatavot un apliecināt dokumentu oriģinālu atvasinājumus un dokumentu dublikātus.
5. Apgūt prasmi saglabāt un kārtot ar personālu saistīto informāciju dokumentos un datu bāzēs.
6. Apgūt prasmi pieņemt iesniegumus un sagatavot atbildes uz iesniegumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti.

8. Apgūt prasmi nodrošināt personas datu apstrādes aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības savas kompetences ietvaros.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar MicrosoftOffice programmatūru un pieeju internetam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
160
  • teorija: 86
  • praktiskie darbi: 74
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dana Koršenkova | 23556881 | viaa@mcplus.lv