Uzgaidiet

Biroja darbības organizēšana uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai

Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs plus"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Kompetence
Nozarei specifisks uzņēmējdarbības pamatprocess
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Plānot laiku un noteikt prioritātes.
2. Atbildēt par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu.

3. Patstāvīgi veikt darba pienākumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.
4. Organizēt dažādu veidu tikšanās un pasākumus.
5. Iegūt, izvērtēt un apkopot informāciju, lai nodrošinātu informatīvā procesa norisi organizācijā.
6. Strādāt individuāli un komandā, ievērojot ētikas principus.

7. Izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti.

8. Pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.

9. Saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.

10. Prast objektīvi izvērtēt situāciju, uzklausīt un respektēt citu viedokli.

11. Sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar MicrosoftOffice programmatūru un pieeju internetam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
160
  • teorija: 100
  • praktiskie darbi: 60
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dana Koršenkova | 23556881 | viaa@mcplus.lv