Uzgaidiet

Datu drošība un aktualitātes digitālajos rīkos:

 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 1.līmenis - 16 stundas;
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība 1.līmenis - 16 stundas;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība - 16 stundas;
 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi - 12 stundas;
 • EIKT drošības politikas veidošana - 40 stundas.

Partneris
MC Alfa - mācību centrs
Izglītības programmas veids
Moduļu kopa
Kompetence
Drošība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Modulārās profesionālās izglītības programmas nosaukums (kvalifikācija (PKI līmenis/LKI līmenis))
Programmēšana (Programmēšanas tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))
Izglītības dokuments
Apliecība par moduļu kopas apguvi/ moduļa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Spēj ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

2. Zina faktorus, kas var ietekmēt un apdraudēt cilvēka fizisko un garīgo veselību, drošības riskus, lietojot atvērtu datu apmaiņu, un vides ilgtspējības un ētiskos apsvērumus.

3. Izprot drošas informācijas aprites nepieciešamību un drošas darba vides nozīmi veselības saglabāšanai.

4. Spēj izskaidrot uzņēmējdarbības pamatjēdzienus un zina: uzņēmējam nepieciešamās rakstura īpašības un kompetences.

5. Izprot drošas uzvedības principus un atpazīst ikdienā iespējamās bīstamās situācijas, kas var ietekmēt personīgo (indivīda) un apkārt esošo cilvēku drošību.

6. Izprot darba aizsardzības būtību, darba devēja un nodarbināto lomu veselības un dzīvības saglabāšanā, darba aizsardzības pamatjautājumus par darba vides riska faktoriem un to iespējamo kaitējumu.

7. Spēj raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus .

8. Zina informācijas un sakaru tehnoloģijas aprīkojuma un iekārtu veidus, datoru, sadzīves elektroniskās iekārtas, biežāk lietotos programmatūras veidus un lietojumprogrammu veidus.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Attālinātam mācību procesam personai nepieciešams:

• Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu WEB kameru (vēlams), skaļruņus vai austiņas un mikrofonu

• Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija

• Ieteicams pieslēgti divi ekrāni

• MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.

Kopējais stundu skaits
100
 • teorija: 54 (no kurām 33 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 46 (no kurām 27 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukti
Mācību cena, €
450.00
Līdzmaksājums, €
45,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Ausma Cirvele | 20364439 | jautajumi@mcalfa.lv