Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Signāli un sistēmas skaņu mākslā:

 • Skaņu instalācijas skaņu mākslas vēsturē, teorijā un praksē - 80 stundas;
 • Tehnoloģijas un sistēmas skaņu instalāciju izveidei - 80 stundas.

Partneris
Liepājas Universitāte
Izglītības programmas veids
Studiju modulis
Kompetence
Digitālā satura veidošana (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Jauno mediju māksla
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorlietošanas prasmes, iemaņas darbā ar brīvpieejas programmu Reaper.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Studentiem ir radusies izpratne par skaņu kā materiālu mākslā un mākslas darba koncepta radīšanu skaņu mākslā. Ir zināšanas par skaņu instalāciju vēsturisko attīstību, iedalījumu un veidiem. Ir zināšanas par skaņas aparatūru, signāliem un slēgumiem, skaņu radīšanai pielāgotu elektroniku un skaņu instalāciju skaņrades sistēmām. Ir zināšanas par skaņas telpiskošanu un daudzkanālu sistēmu lietošanu skaņu instalācijās. Ir prasmes skaņrades sistēmu programmēšanā, kas ietver gan digitālus (programmatūrā bāzēta skaņas sintēze vai apstrāde), gan fiziskus komponentus (sensorus, elektromehāniskas ierīces). Ir zināšanas par interaktivitātes un ievades datu lietošanu skaņu instalāciju veidošanā. Studenti iegūst kompetences, kas nepieciešamas patstāvīgam darbam un sadarbībai, lai izstrādātu un īstenotu skaņu instalāciju. Spēj veikt patstāvīgu teorētisku un praktisku pētījumu, izmantot grāmatas un citus avotus, realizēt māksliniecisku ideju, to prezentēt, pamatot un analizēt grupās.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Studentam nepieciešams dators, brīvpieejas programma Reaper. Skaņas ieraksta tehniku pēc nepieciešamības nodrošina Liepājas Universitāte.

Kopējais stundu skaits
160
 • kontaktstundas: 64
 • patstāvīgais darbs: 96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens – personīgā projekta prezentācija
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
720.00
Līdzmaksājums, €
72,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Ieva Lika | 28777311 | ieva.lika@liepu.lv
Pieteikties