Uzgaidiet

Animācija:

  • Animācijas vēsture - 2 stundas;
  • Animācijas veidi un tehnikas - 74 stundas;
  • Interaktivitāte - 16 stundas;
  • 2D datoranimācija - 68 stundas.

Partneris
Liepājas Universitāte
Izglītības programmas veids
Studiju modulis
Kompetence
Digitālā satura veidošana (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
Jauno mediju māksla
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorlietošanas prasmes, apgūti Adobe mākoņprogrammatūras – Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Animate, Adobe Audition u.c. Adobe CC satura – pamati.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Moduļa īstenošanas laikā studenti apgūst zināšanas, kas palīdz realizēt animācijas projektu – animācijas vēsturi un attīstību, zīmēšanu, veidošanu, animācijas veidiem un tehnikām („tradicionālo animāciju” (ar roku zīmētā), stop motion animāciju (leļļu animācija, figūru veidošana no dažādiem materiāliem), eksperimentālo un datoranimāciju u.c.), animācijas pielietojumu mūsdienu kultūras kontekstā (Web, multiplikācija, spēles, filmu industrija, reklāma u.c.). Moduļa laikā studenti apgūst prasmes dažādu animācijas tehniku realizācijā, eksperimentēšanā, interaktīvas animācijas veidošanā un izmantošanā dažādos kontekstos, animācijas projekta sagatavošanā, realizācijā un prezentācijā. Moduļa īstenošanas laikā studenti iegūs padziļinātas zināšanas par 2D datoranimācijas pamatprincipiem un 2D datoranimācijas izstrādes rīkiem, kā arī apgūs prasmes, lai realizētu apjomīgus 2D datoranimācijas projektus ar Adobe After Effects datorprogrammas palīdzību. Students prot pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un iniciatīvu veicot darbu individuāli, komandā, vai darot citiem uzticēto darbu un rast radošus risinājumus. Studenti iegūst kompetences, kas nepieciešamas patstāvīgam darbam un sadarbībai, veidojot komandu, motivējot to, īstenojot grupas un individuālos projektus, un uzņemoties atbildību par rezultātu.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Studentiem nepieciešams dators un Adobe mākoņprogrammatūra – Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Animate, Adobe Audition u.c. Adobe CC saturs

Kopējais stundu skaits
160
  • kontaktstundas: 64
  • patstāvīgais darbs: 96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens – personīgā projekta prezentācija
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • jaukti
Mācību cena, €
720.00
Līdzmaksājums, €
72,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Ieva Lika | 28777311 | ieva.lika@liepu.lv