Uzgaidiet

Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā

Partneris
Eiropas Tālmācības vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā satura veidošana (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā, mācību satura veidošanā un izmantošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā uzņēmumā vai izglītības iestādē. Pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot digitālu un interaktīvu mācību materiālu. Prast patstāvīgi veidot animētus attēlus un stāstus, filmēt video nodarbības, veikt to apstrādi, pielāgojot digitālo vidi un viedierīces izveidotā materiāla izmantošanai dažādās klases organizāciju sistēmās (Google Classrooms, MS Teams, Google konts, Mākoņkrātuve). Programmas mērķis: Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot un izmantojot jēgpilnu digitālo saturu izglītībā.

Mācīšanās rezultāti:

• Zināšanas par digitālām tehnoloģijām izglītībā un izpratne par jēgpilna satura veidošanas principiem.

• Prasme izstrādāt digitāla, interaktīva satura materiālus izmantojot dažāda veida digitālos rīkus.

• Zināšanas un izpratne par komandas un klases darba organizācijas sistēmām.

• Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu.

• Spēja iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē un sagatavot digitālus izglītības procesa materiālus.

Tēmas: Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai izglītībā, Digitāla un interaktīva mācību materiāla izstrāde, Komandas un klases darba organizācijas sistēmas, Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība. Mācību process tiek organizēts īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem: vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils. Neklātienes patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē. Programmas klātienes nodarbības attālināto mācību laikā tiks aizstātas ar tiešsaistes veblekciju un praktiskiem darbiem, kur katram izglītojamam ir iespēja aktīvi iesaistīties mācību procesā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 64 (no kurām 44 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 96 (no kurām 62 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv