Uzgaidiet

Digitālās kompetences izglītības procesā skolās

Partneris
Eiropas Tālmācības vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā satura veidošana (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā un mācību satura plānošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā uzņēmumā vai izglītības iestādē. Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā tiks attīstīta skolotāju digitālā kompetence.

Mācīšanās rezultāti:

• Zināšanas par digitālām tehnoloģijām un kompetenci skolotāja profesijā;

• Prasme izmantot digitālās tehnoloģijas un pielietot digitālos rīkus izglītības satura veidošanai;

• Zināšanas un izpratne par mācību procesa organizācijas sistēmām un prasme tās pielietot;

• Spēja iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē un veidot digitālus, interaktīvus, uzmanību piesaistošus mācību materiālus.

Tēmas: Digitālā kompetence izglītībā (Digitālā mācību vide, sasniedzamais rezultāts, vērtēšana atgriezeniskā saite- mentimeter.com, padlet.com; kahoot.com, quizizz.com); Digitālās tehnoloģijas un rīki digitālā satura veidošanai; Digitālās skolas darba organizācijas sistēmas (Google konts, Google Classrooms, MS Teams, Zoom, Mākoņkrātuves, Timatebles). Mācību process tiek organizēts īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem: vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils. Neklātienes patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē. Programmas klātienes nodarbības attālināto mācību laikā tiks aizstātas ar tiešsaistes veblekciju un praktiskiem darbiem, kur katram izglītojamam ir iespēja aktīvi iesaistīties mācību procesā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 68 (no kurām 39 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 92 (no kurām 61 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv