Uzgaidiet

Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai

Partneris
Eiropas Tālmācības vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālā satura veidošana (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā uzņēmumā vai izglītības iestādē. Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas izglītojamo digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.

Mācīšanās rezultāti:

• Prasme izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā un attālināto mācību organizēšanā.

• Zināšanas par attālinātām mācību metodēm un prasme tās pielietot, ievērojot labvēlīgas mācību vides veidošanas priekšnosacījumus un normatīvos aktus.

• Spēja izmantot dažādus komunikācijas rīkus, veidojot vienkāršu un sarežģītu digitālo saturu.

Tēmas: Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai, Digitālā satura veidošana, Labvēlīgas mācību vides psiholoģija, Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Mācību process tiek organizēts īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem: vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils. Neklātienes patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē. Programmas klātienes nodarbības attālināto mācību laikā tiks aizstātas ar tiešsaistes veblekciju un praktiskiem darbiem, kur katram izglītojamam ir iespēja aktīvi iesaistīties mācību procesā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 72 (no kurām 45 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 88 (no kurām 64 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite (katrā mācību priekšmetā)
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv