Uzgaidiet

E-komercija

Partneris
Eiropas Tālmācības vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Digitālais mārketings
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatrprasmes datora un interneta lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par uzņēmējdarbības paplašināšanu virtuālajā vidē, izmantojot interneta globālo pieejamību. Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences varēsiet izmantot sasniedzot līdz šim neapzinātu, jaunu potenciālo klientu loku, pievēršoties e-komercijas viedajiem risinājumiem, Jūs atvērsiet durvis uz ģeogrāfiski neierobežotu tirdzniecību, kā arī attīstību internacionālā virzienā. Programmas mērķis: Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt digitālās prasmes un kompetences e-komercijas jomā, izmantojot interneta un mobilo tehnoloģiju visjaunākās iespējas.

Mācīšanās rezultāti:

• Zināšanas un izpratne par jaunākajām digitālām tehnoloģijām e-komercijā un digitālā mārketinga nozīmi komunikācijā.

• Zināšanas un prasme izstrādāt interneta mārketinga pasākumu plānu e-komercijas virzīšanai.

• Prasme izprast e-komercijas būtību, modeļus un to darbības.

• Prasme pielāgot digitālo vidi un aizsargāt personas un datu drošību.

• Spēja patstāvīgi izmantot sociālo mediju rīkus uzņēmuma popularizēšanai un saziņai ar klientiem un izvērtēt ar digitālo vidi saistītos drošības riskus.

• Spēja reklamēt un virzīt produktus vai pakalpojumus digitālā vidē.

• Spēja veicināt produkta vai pakalpojuma pārdošanu un atpazīstamību digitālajā vidē.

Tēmas: E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni un attīstības tendences, E-komercijas biznesa modeļi, E-biznesu regulējošā likumdošana, E-komercijas norēķinu sistēmas, Mobilā komercija, E-veikali un izsoles, E-komercijas mārketings, E-pārvalde, Digitālo rīku izmantošana mārketinga stratēģijas un realizācijas plāna veidošanā, Praktiskā projekta realizācija. Mācību process tiek organizēts īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem: vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils. Neklātienes patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē. Programmas klātienes nodarbības attālināto mācību laikā tiks aizstātas ar tiešsaistes veblekciju un praktiskiem darbiem, kur katram izglītojamam ir iespēja aktīvi iesaistīties mācību procesā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 64 (no kurām 40 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 96 (no kurām 68 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv