Uzgaidiet

Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē

Partneris
Eiropas Tālmācības vidusskola
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Komunikācija un sadarbība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras vēlas pilnveidot līdzšinējās, kā arī apgūt jaunas zināšanas par komunikācijas un sadarbības prasmju pilnveidošanu komandas veidošanā un vadīšanā digitālā vidē. Programmas mērķis: Attīstīt digitālās prasmes sadarbībai un komunikācijai komandas vadīšanai digitālā vidē.

Mācīšanās rezultāti:

• Zināšanas par digitālam iespējām sadarboties, organizēt un vadīt komandu digitālā vidē.

• Prasme patstāvīgi iepazīties ar digitālām tehnoloģijām un apgūt digitālos rīkus komandas vadīšanai un komunikācijai.

• Zināšanas un prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu. • Zināšanas un izpratne par komandas organizācijas sistēmām.

• Spēja reaģēt uz krīzes situācijām, vadīt komandu globāli mainīgos apstākļos.

Tēmas: Komandas vadīšanas ABC digitālā vidē (pašvērtēšana, komandas veidošanas, vadīšanas, plānošanas, komunikācijas rīki, digitālā informācijas aprites programmas un rīki, konfliktu risināšana digitālā vidē), Digitālās tehnoloģijas un digitālie rīki komandas vadīšanai un komunikācijai (Zoom, MS Teams, Google rīki, Trello, Asana, drošība, digitālās vides un ierīču pielāgošana). Mācību process tiek organizēts īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem: vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils. Neklātienes patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē. Programmas klātienes nodarbības attālināto mācību laikā tiks aizstātas ar tiešsaistes veblekciju un praktiskiem darbiem, kur katram izglītojamam ir iespēja aktīvi iesaistīties mācību procesā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 73 (no kurām 47 stundas ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 87 (no kurām 59 stundas ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv