Uzgaidiet

Dokumentu un arhīvu pārvaldība (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Dokumentu pārvaldības jēdziens, to reglamentējošie normatīvie akti, Dokumentēšana, dokumentēšanas juridiskais pamatojums, elektroniskā dokumenta jēdziens, Dokumentu noformēšanas tehniskās prasības, veidlapas, Dokumentu grupēšana organizācijā pēc noteiktām pazīmēm, Dokumentu sastāvdaļas, to noformēšanas noteikumi, Pārvaldes dokumentu sistēma, galvenie organizāciju dokumentu veidi. Fizisko personu dokumenti, Dokumenta oriģināls. Dokumenta oriģināla atvasinājumi, Darba ar dokumentiem efektīva organizācija, Pārvaldes dokumentu valoda, Lietu nomenklatūra, LR arhīvu sistēma, arhivēšanu reglamentējošie normatīvie akti, organizācijas arhīvs, Lietu veidošana. Dokumentu sakārtošana un noformēšana turpmākai glabāšanai, Latviešu literārā valoda, Lietvārdu lietojums darījuma rakstos, Saīsinājumi un apzīmējumi, Literārās valodas stili, Stilistika un rediģēšana, Praktiskā stilistika, lietišķais rakstu valodas stils dokumentos, Terminu lietošana dokumentos, Galvenās stilistiskās nepilnības latviskajos un tulkotajos tekstos, Etiķetes nozīme sabiedrības dzīvē, Sasveicināšanās un iepazīšanās, Lietišķā sarunas etiķete un neverbālā etiķete, Apģērba ētikas kodekss un apģērba etiķete, Darba attiecību ētika un etiķete, Tālruņa lietošana ētika un etiķete un elektroniskā sarakste, Lietišķā etiķete un ētika citās valstīs, Pašpilnveidošanās prasmes, Pašizglītošanās vajadzības, Atbildība, komandas darbs un prasme pieņemt lēmumus, informāciju tehnoloģijas, dokumentu izveidošana un noformēšana, Organizācijas uzbūve, Organizācijas darbs, Plānošana, Apmeklētāju pieņemšanas un lietišķās tikšanās organizēšana, Informācijas plūsmas nodrošināšana, Saskarsmes loma biroja darbā, komunikācija, neverbālā komunikācija, Grupu psiholoģija, Komandas izveide, darbs komandā un motivēšana. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 20
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Iveta Lūse (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ