Uzgaidiet

Biznesa uzsākšana un vadīšana

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA Biznesa augstskola Turība
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
  • Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
  • Leona Paegles iela 1, Cēsis, LV-4101
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Idejas ģenerēšana Ideju rašanās avoti; Ideju ģenerēšanas veidi; Ideju novērtēšana; Ideju definēšana.
2. Komercdarbības uzsākšanas normatīvais regulējums Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni; Komersants un tā statuss; Uzņēmējdarbības formas; Nepieciešamo formalitāšu, informācijas un dokumentācijas kopums uzņēmējdarbības reģistrācijai.
3. Uzņēmējdarbība un finanšu pamati Uzņēmums, tā būtība un darbības pamatprincipi; Uzņēmējdarbības vides faktori, to raksturojums, uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā; Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi. Raksturojums, avoti un aprites īpatnības. Resursu plānošanas veidi; Uzņēmējdarbības riski; Uzņēmuma darbības izbeigšana; Finanses, to vadība, mērķi; Finanšu analīze, izmantojamie rādītāji. Rentabilitāte, tās veidi; Likviditāte un maksātspēja; Finanšu prognozēšana, plānošana un kontrole; Budžeta jēdziens, veidi un plānošana; Izmaksu jēdziens, būtība, klasifikācija; Investīciju jēdziens, iedalījums un investīciju politika.
4. Grāmatvedība un nodokļi Grāmatvedības uzskaites vispārīgs raksturojums; Grāmatvedības politika; Grāmatvedības uzskaites struktūra; Grāmatvedības kontu plāns; LR nodokļu sistēma; Mikrouzņēmumu nodokļa režīms; Grāmatvedības uzskaites paņēmieni; Dokumentēšana; Vienkāršais ieraksts; Konts un divkāršais ieraksts; Bilance; Inventarizācija; Novērtēšana.
5. Vadība Plānošana, organizēšana, koordinēšana, motivēšana un kontrole; Vadītāja pamatfunkcijas un lomas; Personāla plānošana, izvēles un atlases principi; Pilnvaru deleģēšana, atbildība, tiesības; Pārmaiņu plānošana.
6. Mārketings Tirgus izpēte; Informācijas ieguves avoti un metodes; Primārie informācijas ieguves avoti; Mērķauditorijas identifikācija; Patērētāju uzvedības analīze; Tirgus segmentēšana; Mērķtirgus noteikšana; Preces, pakalpojuma raksturlielumi; Sortimenta veidošana; Cenu politikas noteikšana, izstrāde; Izplatības kanāla atrašana; Optimālā sadales kanāla izstrāde; Mārketinga aktivitāšu veidošana; Reklāma; Sabiedriskās aktivitātes; Pārdošanas stimulēšana; Tiešā pārdošana; Uzņēmuma pozicionēšana; Pozicionējuma pamatojums; Korporatīvā tēla veidošana
7. Pārdošanas organizēšana Pārdošanas iespēju noteikšana; Pārdošanas sistēmas elementu identifikācija; Pārdošanas sistēmas izveide; Pārdošanas vadība, mērķi un uzdevumi; Speciālistu atlase, komandas izveide; Pārdošanas komanda
- darbu organizācija; - komandas lieluma noteikšana; - speciālistu pienākumi un darba organizācija; - motivēšana un atalgošana
8. Biznesa plāns Biznesa plāna būtība; Biznesa plāna nepieciešamība; Biznesa plāna veidi; Plānošanas efektivitāte; Biznesa plānošanas metodika un pamatprincipi; Biznesa plāna saturs; Biznesa plāna izstrāde

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Klātienē - 84 stundas
Neklātienē - 80 stundas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 15
Maksimālais izglītojamo skaits 35
Īstenošanas periods (nedēļās) 10
Akreditācija
2013-06-26 - 2021-06-30
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ